Το Ευρωπαϊκό Έργο MARCH είναι ένα έργο δικτύωσης τριετούς διάρκειας (2014-2016) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση», υποπρόγραμμα Comenius της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Έργο MARCH σκοπεύει να κάνει το πεδίο των Θετικών Επιστημών (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) πιο ελκυστικό στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.